Karta Informacyjna

Doświadczenie zebrane podczas realizacji zleceń dotyczących wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji środowiskowej pozwala na profesjonalne wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Treść informacji jakie mają zostać zawarte w karcie zawiera art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.