Oceny środowiska dla potrzeb projektów inwestycyjnych

Niedostateczne lub brak rozpoznania przyrodniczego jest częstą przyczyną powstawania konfliktów dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji oraz błędnych decyzji podczas projektowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla potrzeb projektów inwestycyjnych przeprowadzamy badania mające na celu ustalenie warunków gruntowo–wodnych, parametrów geotechnicznych gruntów oraz ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla potrzeb inwestycyjnych. Prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą oraz monitoring środowiska.

W ramach oceny środowiska dla potrzeb projektów inwestycyjnych wykonujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.