Opracowania ekofizjograficzne

Nasza firma ma ogromne doświadczenie w realizacji opracowań ekofizjograficznych. Opracowanie ekofizjograficzne to dokumentacja przyrodnicza, która jest sporządzana na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub województwa. W dokumencie tym charakteryzuje się poszczególne elementy przyrodnicze oraz ich wzajemne powiązania na obszarze objętym studium lub planem.