Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to jeden z załączników wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sporządzany jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi zakres i zawartość raportu (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu karty informacyjnej oraz przy przeprowadzaniu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji.