Wykaz prac

 1. Ekspertyza fizjograficzna dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice.
 2. Ekspertyza fizjograficzna dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.
 3. Ekspertyza górniczo-geologiczno-przyrodnicza dla eksploatacji górniczej pod rezerwatem „Las Murckowski”.
 4. Ekspertyza górniczo-geologiczno-przyrodnicza dla eksploatacji górniczej pod rezerwatem „Las Murckowski. KHW S.A. KWK „ Murcki”, Katowice. 
 5. Mapa własnościowa dróg krajowych i wojewódzkich dla Miasta Brzeszcze. 
 6. Mapa własnościowa dróg krajowych i wojewódzkich dla Miasta Knurów 
 7. Mapa własnościowa dróg krajowych i wojewódzkich dla Miasta Pyskowice. 
 8. Mapa własnościowa dróg krajowych i wojewódzkich dla Miasta Toszek. 
 9. Ocena hydrotechniczna obszaru Gminy Mszana. 
 10. Ocena oddziaływania na środowisko proponowanej technologii budowy dróg leśnych z wykorzystaniem popiołów i żużla z Elektrowni Rybnik S.A.. 
 11. Ocena skutków działalności górniczej w aspekcie degradacji środowiska geograficznego Gminy Gierałtowice. 
 12. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina. 
 13. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Gierałtowice. 
 14. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
 15. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Lyski. 
 16. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Milówka. ZBU 
 17. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Suszec. 
 18. Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Zebrzydowice. ZBU 
 19. Ocena zagrożenia powodziowego Miasta Dąbrowa Górnicza. 
 20. Ocena zagrożenia powodziowego Miasta Kalety. 
 21. Ocena zagrożenia powodziowego Miasta Raciborza. 
 22. Ocena zagrożenia powodziowego Miasta Rybnika. 
 23. Opinia o rozwoju zapadlisk na obszarze International Paper „Klucze” S.A. w Kluczach. 
 24. Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Marklowice - problemowe. 
 25. Opracowanie ekofizjograficzne Miasta Katowice. 
 26. Opracowanie ekofizjograficzne Miasta Lędziny - problemowe. 
 27. Opracowanie ekofizjograficzne problemowe dla terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej. 
 28. Opracowanie ekofizjograficzne problemowe Gminy Chełm Śląski. 
 29. Opracowanie ekofizjograficzne problemowe Gminy Olkusz 
 30. Opracowanie ekofizjograficzne problemowe Miasta Imielin 
 31. Opracowanie ekofizjograficzne-problemowe Miasta Katowice. 
 32. Opracowanie hydrogeologiczne gruntu dla udokumentowania możliwości lokalizacji cmentarza w dzielnicy Mikulczyce. 
 33. Opracowanie hydrogeologiczne gruntu dla udokumentowania możliwości lokalizacji cmentarza w Rokitnicy 
 34. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „ Racibórz II – Zbiornik 1” i „Racibórz II – Zbiornik 3” Gmina Lubomia 
 35. rognoza oddziaływania górniczego na środowisko oraz opracowanie ekofizjograficzne dla terenu górniczego w Bytomiu 
 36. Prognoza oddziaływania na środowisko do sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice w zakresie dotyczącym oceny stanu i funkcjonowania środowiska w odniesieniu do wpływów eksploatacji górniczej. Prognoza szkodliwych wpływów na środowisko, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, dla Miasta Katowice. 
 37. Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Miasteczku Śląskim. 
 38. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olkusz 
 39. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubliniec. 
 40. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza. 
 41. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 42. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalety. 
 43. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce. 
 44. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Lyski 
 45. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza 
 46. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyodrębnionego obszaru Huty Szkła „Orzesze”. 
 47. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz 
 48. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja 
 49. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze 
 50. Prognoza skutków wpływu zmian ustaleń fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz na środowisko przyrodnicze. 
 51. Prognoza skutków wpływu zmian ustaleń fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowa na środowisko przyrodnicze. 
 52. Prognoza skutków wpływu zmian ustaleń fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kęty na środowisko przyrodnicze.. 
 53. Prognoza skutków wpływu zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanicy turystycznej wraz z zabudową mieszkaniową w Rudach na środowisko przyrodnicze. 
 54. Prognoza skutków wpływu zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców na środowisko przyrodnicze. 
 55. Prowadzenie monitoringu i opracowanie analizy zmian środowiskowych użytku ekologicznego „Źródła Kłodnicy” w związku z eksploatacją górniczą pokładu 402 w polu L ścianą 1001 prowadzoną przez KHW KWK „Staszic” 
 56. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (do 100 kW) na rzece Ruda w Rudach na działce nr 1025 (Gmina Kuźnia Raciborska, woj. Śląskie), prywatny inwestor. 
 57. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Radioliniowa stacja bazowa telefonii cyfrowej ERA GSM Nr Wierbka 50563 OspelRep. 
 58. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Radioliniowa stacja telefonii cyfrowej ERA GSM Nr Pyrzowice 50180 Airport. 
 59. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Radioliniowa stacja telefonii cyfrowej ERA GSM Nr Wełecz 55251 PSB. 
 60. Rozpoznanie materiałów umożliwiających wykonanie diagnozy stanu przyrody będącej podstawą do sporządzenia planu ochrony dla parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.
 61. Techniczne badania podłoża gruntowego dla posadowienia wylotów kolektora z Oczyszczalni Ścieków IP-Klucze S.A. 
 62. Techniczne badanie podłoża gruntowego dla przekroczenia torów kolejowych PKP w Katowicach. 
 63. Uszczelnienie potoku Ślepiotka w rejonie Katowic Murcek i przewidywany wpływ foliowania koryta na ekosystem potoku i terenów przyległych. 
 64. Uwarunkowania przyrodnicze Miasta Jaworzno (materiał do studium). 
 65. Waloryzacja przyrodnicza dla potrzeb raportu sporządzanego do „Projektu węzła drogowego ‘Olszyce’ w ciągu drogi ekspresowej S-1 w Lędzinach” 
 66. Waloryzacja przyrodnicza Gminy Lubomia. 
 67. Waloryzacja przyrodnicza Gminy Lyski. 
 68. Waloryzacja przyrodnicza Gminy Nędza.
 69. Waloryzacja przyrodnicza Miasta i Gminy Wolbrom. 
 70. Waloryzacja przyrodnicza Miasta Kalety. 
 71. Warunki ekofizjograficzne – Gmina Mikołów 
 72. Warunki ekofizjograficzne Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 73. Warunki ekofizjograficzne Gminy Kroczyce 
 74. Warunki ekofizjograficzne Gminy Mierzęcice. 
 75. Warunki ekofizjograficzne Gminy Nędza. 
 76. Warunki ekofizjograficzne Gminy Ożarowice. 
 77. Warunki ekofizjograficzne Gminy Pszczyna. 
 78. Warunki ekofizjograficzne Gminy Suszec. 
 79. Warunki ekofizjograficzne Gminy Zbrosławice. 
 80. Warunki ekofizjograficzne Miasta Dąbrowa Górnicza. 
 81. Warunki ekofizjograficzne Miasta Imielin. 
 82. Warunki ekofizjograficzne Miasta Jaworzno 
 83. Warunki ekofizjograficzne Miasta Kalety. 
 84. Warunki ekofizjograficzne Miasta Knurowa. 
 85. Warunki ekofizjograficzne Miasta Lędziny 
 86. Warunki ekofizjograficzne Miasta Pyskowice. 
 87. Warunki ekofizjograficzne Miasta Skoczowa 
 88. Warunki ekofizjograficzne Miasta Zabrze. 
 89. Warunki ekofizjograficzne, Gmina Maków Podhalański 
 90. Wpływ eksploatacji górniczych przeprowadzonych i projektowanych KWK „Murcki” i KWK „Staszic” w rejonie stawu „Barbara”, górnego odcinka Boliny Zachodniej i Ślepiotki na zmiany hydrograficzne i przyrodnicze z uwzględnieniem zaprzestania zasilania wodami dołowymi z Szybu „Stanisław” KWK „Murcki” i dalszego poboru do celów przemysłowych wód przez KWK „Staszic”. 
 91. Zakres, wielkość i stopień skażenia środowiska gruntowo-wodnego w skarpie po południowej stronie SE Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju w rejonie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do rowu otwartego.