Prognoza oddziaływania na środowisko

Zespół naszych specjalistów ma duże doświadczenie w wykonywaniu prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Celem wykonania prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji projektów zawartych w w/w wymienionych dokumentów oraz ocena ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.